Condiţii generale de participare la concurs:

 

 Pentru a ocupa un post  vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minima reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

 

Condiţii de participare specifice:

 • absolvent studii superioare de specialitate cu examen de licenţă promovat;
 • vechime în specialitate minim 1 an;

 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului seminarului teologic;
 2. curriculum vitae – CV;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor ;
 1. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. (Candidatul declarant admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);

 

 1. adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta însoţite de documentele originale, iar ele se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul Comisiei de concurs.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de 22.08.2019.

 

Concursul va avea loc la sediul Seminarului Teologic Ortodox ,,Sf. Ioan Gură de Aurˮ conform datelor de mai jos.

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

 • Legea educaţiei  naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare ;
 • Ordinul MENCS nr.5079/2016 privind Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
 • Legea 53/2003 Codul muncii, republicata cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 284/2010, Lege cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul Comun al MECTS, Ministerului Administratiei si Internelor si Ministerului Finantelor Publice nr. 4.576/11.07.2011 / 230/18.10.2011 / 2445/15.09.2011 privind validarea fluxului financiar pentru cheltuielile de personal din invatamintul preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;
 • G. nr.72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/prescolar, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OMECTS nr.5576/ 2011 privind criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OMECTS nr.3844/ 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;
 • G.286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător  funcțiilor contractuale și a condițiilor de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • G.250/1992 privind concediile de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia public, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, actualizată;
 • Legea 126/2002 pentru aprobarea  OUG 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare;
 • G.500/2011 privind registrul general de evidența al salariaților, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 16/1996 Legea Arhivelor Naţionale republicata;
 • Legea nr. 677/21.11.2011 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, actualizată;
 • Chestionare statistice pentru invatamant –formulare si instructiuni da completare (pe site-ul vaslui.insse.ro).
 • OUG Nr.20 /2016 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 • OMECTS nr.4959/2013 pentru aprobarea metodologiei de organizare şi desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacanteaza pe parcursul anului scolar in unitatile de invatamant preuniversitar de stat,
 • HG nr. 1294/2004, actualizata privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicareaLegii nr. 269/2004privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificarile si completarile ulterioare,
 • OMECTS nr. 5559/2015 pentru aprobarea Metodologiei cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2016-2017.

 

 

Notă: Se va studia legislaţia actualizată la data susţinerii concursului/examenului, cu toate modificările şi completările intervenite.

 

 

 

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22.08.2019, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 24.08.2019, ora 08.00: afişarea selecţiei dosarelor;
 • 24.08.2019, ora 08.00: depunerea contestaţiilor pentru proba selecţiei dosarelor;
 • 25.08.2019, ora 08.00: afisarea rezultatelor după contestatii;
 • 30.08.2019, ora 11:00: proba scrisă;
 • 30.08.2019, ora 13.20: depunerea contestaţiilor;
 • 30.08.2019, ora 13:30: proba practică;
 • 30.08.2019, ora 15.00 – depunerea contestaţiilor;
 • 30.08.2019, ora 15:15 – interviu;
 • 30.08.2019, ora 17.30 – depunerea contestaţiilor;

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul unităţii şcolare şi  la telefonul 0235471599.

 

 

DIRECTOR,

Pr. Andrei-Dragoş ZAGAN