Condiţii generale de participare la concurs:

 

 Pentru a ocupa un post  vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minima reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specific potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

responsabilitate, seriozitate, adaptabilitate și grijă pentru păstrarea bunurilor aflate în dotarea unității;

 • disponibilitate la lucru în două locuri distincte (internat şi săli de cursuri);
 • disponibilitate la program fragmentat;
 • disponibilitate pentru lucru în weekend;

 

Condiţii de participare specifice:

 • absolvent cel puţin studii generale;
 • a urmat cursuri pentru una din calificările: mechanic, electric, electro-tehnic, construcţii civile, instalaţii (gaz, apă, sanitare), tâmplărie.
 • vechime minim 1 an;
 • apt medical;

 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului seminarului teologic;
 2. curriculum vitae – CV;
 3. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 5. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor ;
 1. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. (Candidatul declarant admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);

 

 1. caracterizare de la ultimul loc de muncă sau de la ultima şcoală absolvită;

 

 1. adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta însoţite de documentele originale, iar ele se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul Comisiei de concurs.

 

 

            Dosarele de concurs se vor depune până la data de 19.09.2019, ora 16.00, la Secretariatul Seminarului Teologic Ortodox ⹂Sf. Ioan Gură de Aurˮ, str. I. Al. Angheluş, nr. 1,  Huşi, jud. Vaslui. Relații se pot obține de la d-na Ţacu Liliana, tel. 0235471599

 

Concursul va consta în:

 • selecţie dosar de înscriere;
 • probă practică; 

Selecţia dosarelor de concurs:

 • Data şi ora afişării rezultatelor (admis sau respins) selecţiei dosarelor de înscriere: 09.2019, ora 15.00

 

Depunerea contestaţiilor cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concurs

 • data limită a depunerii contestaţiilor: 09.2019, ora 10.00

 

Soluţionarea contestaţiilor formulate de candidaţi

 • Data afişării rezultatelor după soluţionarea contestaţiilor: 09.2019, ora 15.00

 

Proba practică:

 • Data şi ora desfăşurării: 09.2019, ora 09.30
 • Locul desfăşurării: Seminarului Teologic Ortodox ⹂Sf. Ioan Gură de Aurˮ, str. I. Al. Angheluş, nr. 1, Huşi, jud. Vaslui
 • Afişarea rezultatelor: 09.2019, ora 12.00

 

Depunerea contestaţiilor pentru proba practică

 • Data limită a depunerii contestaţiilor: 27.09.2019, ora 12.30

 

Soluţionarea contestaţiilor formulate de candidaţi

 • Data afişării rezultatelor după soluţionarea contestaţiilor: 27.09.2019, ora 13.30

 

 

Interviul:

 • Data şi ora desfăşurării: 27.09.2019, ora 14.00
 • Locul desfăşurării: : Seminarului Teologic Ortodox ⹂Sf. Ioan Gură de Aurˮ, str. I. Al. Angheluş, nr. 1,  Huşi, jud. Vaslui
 • Afişarea rezultatelor: 27.09.2019, ora 15.30

 

Depunerea contestaţiilor pentru interviu

 • Data limită pentru depunerea contestaţiilor: 27.09.2019, ora 16.00

 

Soluţionarea contestaţiilor formulate de candidaţi:

 • Data afişării rezultatelor după soluţionarea contestaţiilor: 27.09.2019, ora 17.00

 

 • Afişarea rezultatelor finale ale concursului: 27.09.2019, ora 17.00

 

Proba practică este eliminatorie, punctajul minim ce trebuie obţinut la proba practică şi la interviu fiind de 50 de puncte.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul unităţii şcolare şi  la telefonul 0235471599

 

 

Director,

P.C. Pr. Andrei Dragoș ZAGAN                                                     Secretar,

                                                                                                         Prof. Liliana Țacu