Condiţii generale de participare la concurs:

 

 Pentru a ocupa un post  vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minima reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

 

Condiţii de participare specifice:

 • absolvent studii superioare de specialitate cu examen de licenţă promovat;
 • apt medical;
 • vechime în specialitate minim 1 an;

 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului seminarului teologic;
 2. curriculum vitae – CV;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor ;
 1. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. (Candidatul declarant admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);

 

 1. adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta însoţite de documentele originale, iar ele se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul Comisiei de concurs.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de 22.08.2019.

 

Concursul va avea loc la sediul Seminarului Teologic Ortodox ,,Sf. Ioan Gură de Aurˮ conform datelor de mai jos.

 

 

BIBLIOGRAFIA

 1. Legea  Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;x
 2. ORDIN nr. 1140 din 3 decembrie 2015 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul ex-post al modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
 3. Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar;
 4. G. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv modificată şi completată de Legea 234/2010 pentru modificarea şi completarea;x
 5. G. nr. 1395/2010 privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardului de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2011;
 6. M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, publicat în M.Of. 37/2003, cu modificări şi completări;
 7. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. U.G. nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, promovarea unor termene precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 9. G. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;
 10. Ordin nr. 2634/2015 2015 privind documentele financiar-contabile;
 11. Legea 273/2006 – privind finanţele publice locale, publicate în M.Of. 618/18.07.2006;
 12. G. nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
 13. Legea 284/28.12.2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
 14. Legea nr. 285/28.dec.2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;
 15. Ordinul nr. 2861/2009 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
 16. G. nr. 395 din 2 iunie 2016 (*actualizată*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din <LLNK 12016 98 10 201   0 17>Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 17. Legea nr. 40 din 31 martie 2011 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12003 53 10 201   0 17>Legii nr. 53/2003 – Codul muncii;
 18. U.G. nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 19. Ordin nr. 42 din 13.01.2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;
 20. Legea 500/2002 – privind finanţele publice, cu modificări şi completări;
 21. G. 500/2011 – Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor;
 22. Legea nr. 53/2003 *** Republicată – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial nr. 345 din 18 mai 2011;
 23. U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare;
 24. U.G. nr. 69 din 12 octombrie 2016 pentru completarea <LLNK 12011 1 10 202  84 48>art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a <LLNK 12007    92 10 202  45 67>art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum şi pentru abrogarea <LLNK 12013    29130 302  15 44>art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare;
 25. Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de munca;
 26. Legea nr. 82/1991 Legea contabilităţii (republicată);
 27. Legea nr. 85/2016 (*actualizată*) privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011;
 28. G. nr. 863 din 16 noiembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei de calcul şi stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la alin. (3) al <LLNK 12011 1 10 202  84 48>art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
 29. Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
 30. Legea nr. 98 din 19 mai 2016(*actualizată*) privind achiziţiile publice;
 31. G. nr. 993 din 23 decembrie 2015 pentru modificarea <LLNK 12013 72 20 301   0 32>Hotărârii Guvernului            nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar.
 32. LEGE-CADRU Nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 

Notă: Se va studia legislaţia actualizată la data susţinerii concursului/examenului, cu toate modificările şi completările intervenite.

 

 

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22.08.2019, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 24.08.2019, ora 08.00: afişarea selecţiei dosarelor;
 • 24.08.2019, ora 08.00: depunerea contestaţiilor pentru proba selecţiei dosarelor;
 • 25.08.2019, ora 08.00: afisarea rezultatelor după contestatii;
 • 30.08.2019, ora 09:00: proba scrisă;
 • 30.08.2019, ora 13.00: depunerea contestaţiilor;
 • 30.08.2019, ora 13:30: proba practică;
 • 30.08.2019, ora 14.45 – depunerea contestaţiilor;
 • 30.08.2019, ora 15:15 – interviu;
 • 30.08.2019, ora 17.30 – depunerea contestaţiilor;

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul unităţii şcolare şi  la telefonul 0235471599.

 

 

DIRECTOR,

Pr. Andrei-Dragoş ZAGAN